fbpx

Privacybeleid van de gegevens

Ons bedrijf is bekommerd om uw persoonsgegevens en onze relatie met onze klanten, prospecten en partners. Het is dan ook onze ambitie om uw persoonsgegevens om transparante wijze te verwerken. Deze verklaring heeft betrekking op uw rechten en uw wettelijke plichten. Lees aandachtig wat volgt.

I. Begrippen

In het onderstaande beleid voor de verwerking van persoonsgegevens worden de volgende begrippen gebruikt.

 • Een persoonsgegeven: alle gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare persoon (bv.: naam en voornaam, INSZ, e-mailadres, adres, mobiel nummer, …).
 • Een verwerking: handeling die wordt uitgevoerd op de persoonsgegevens (verzamelen, registreren, opslaan, vernietigen, wissen, …)
 • Een verwerkingsverantwoordelijke: fysiek persoon of rechtspersoon die de verwerkingsmiddelen en -doelen bepaald.
 • Een onderaannemer: fysiek persoon of rechtspersoon die gegevens verwerkt voor rekening van de verwerkingsverantwoordelijke

II. Onze vennootschap

Onze vennootschap draagt de volgende naam: AUTOCARS GILLES BVBA

Onze vennootschap is ingeschreven in de KBO onder het nummer BE 0403 446 259

De maatschappelijke zetel van onze vennootschap is gelegen in de Théodore Verhaegenstraat 70, 1060 Brussel.


III. Onze verwerkingsverantwoordelijke

Onze aangestelde verwerkingsverantwoordelijke is dhr. Michel GILLES

De aangestelde verwerkingsverantwoordelijke wordt vertegenwoordigd door dhr. Bruno GILLES en mevr. Margaux GILLES.

Als verwerkingsverantwoordelijke moet onze vennootschap voldoen aan de wettelijke vereisten wat betreft gegevensverwerking voor doeleinden die ze zelf bepaalt. Ze is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van onder andere haar klanten, prospecten of partners.

Als we optreden in de hoedanigheid van onderaannemer, handelen we volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke die ons zijn gegevens toevertrouwt.


IV. De gegevens over u die gebruikt worden

Onze vennootschap verwerkt uw gegevens voor verschillende doeleinden. Uw gegevens worden ofwel online (inclusief per e-mail) ofwel offline verzameld. Dit beleid is van toepassing ongeacht de manier waarop de gegevens verzameld of verwerkt worden.

Om u te identificeren, contact met u op te nemen en u op efficiënte wijze te dienen, verzamelen wij de volgende gegevens:

 • Naam
 • Voornaam
 • E-mailadres
 • Postadres voor de facturatie
 • Naam van de organisatie
 • Financiële gegevens
 • IP-adres
 • Klantnummer
 • Telefoonnummer

De gebruiker verstrekt deze gegevens welbewust, met name wanneer hij ze zelf invoert.

We maken ook gebruik van publieke gegevens of gegevens die bij derden werden verzameld. Deze gegevens kunnen publiek zijn, bijvoorbeeld de gegevens betreffende bestuurders van een vennootschap. Het is ook mogelijk dat u bepaalde gegevens openbaar hebt gemaakt (bv. op sociale media, websites). Onze vennootschap kan er ook toe gebracht worden om gegevens te kopen bij andere bedrijven. Deze bedrijven zijn verantwoordelijk voor het legitiem verzamelen van de gegevens die ze leveren. Deze gegevens worden gebruikt om de juistheid te controleren van de informatie die we in ons bezit hebben.

Alle verzamelde persoonsgegevens worden voor een bepaalde duur bewaard in functie van het doel van de verwerking en alleen voor de duur die voorzien wordt door de toepasselijke wetgeving.


V. Legitiem belang

Onze vennootschap moet kunnen functioneren als bedrijf. De Europese regelgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens heeft het over ‘legitiem belang’.

Als commercieel bedrijf  vormt een bepaald aantal legitieme belangen de basis van de verwerkingen die we in praktijk brengen. We doen er alles aan om de kwaliteit van onze diensten te waarborgen door een balans te vinden tussen de impact die deze verwerkingen kunnen hebben op de privacy en de legitieme belangen van elk bedrijf.

Als u toch bezwaren hebt met betrekking tot bepaalde verwerkingen, dan kunt u contact met ons opnemen. U kunt ook uw rechten uitoefenen die u door de regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens worden aangeboden.


VI. Onze onderaannemers en leveranciers

Voor de uitvoering van een aantal handelingen, doen we een beroep op:

 • ofwel leveranciers
 • ofwel onderaannemers.

We streven ernaar te werken met betrouwbare partners en leveranciers die voldoende beveiliging bieden om onze gegevens en de gegevens van onze klanten te bewaren.

Voor stortingen gebruiken we de online applicatie van de bank BNP PARIBAS FORTIS.

Uw gegevens worden opgeslagen:

 • op onze servers

OF

 • in een beveiligde cloud

OF

 • in onze papieren dossiermappen waarvan het opslaglokaal altijd afgesloten is met een sleutelslot


VII. Rechten van klanten en de uitoefening ervan

De Europese regelgeving geeft klanten en prospecten de volgende rechten:

Recht van inzage van de gegevens

U kunt de gegevens die we over u verwerken inzien. Als u dit recht van toegang uitoefent, zullen we trachten u een zo compleet mogelijk overzicht te geven van uw gegevens. Het is echter mogelijk dat bepaalde van u gegevens uit onze bestanden werden gewist. Op dezelfde manier is het mogelijk dat sommige gegevens die op media zijn opgeslagen om back-ups te garanderen na verloop van tijd niet meer kunnen worden opgedist.

Recht van rectificatie van de gegevens

U kunt een rectificatie of een aanvulling van uw gegevens vragen bij de eerder vernoemde verwerkingsverantwoordelijke.

Recht van bezwaar tegen een specifieke verwerking

Als u betwist hoe wij uw gegevens verwerken op basis van legitieme belangen, kunt u bezwaar maken tegen een specifieke verwerking. Er zijn echter gevallen waarin we wettelijk verplicht zijn om gegevens te verwerken. 

Recht op gegevensverwijdering

Als u vermoedt dat gegevens onjuist zijn verwerkt, kunt u verzoeken dat deze gegevens worden verwijderd. Er zijn echter juridische gevallen waarin verwijdering wettelijk niet is toegestaan.

Recht om zich tegen automatische verwerking te verzetten

U kunt zich verzetten tegen geautomatiseerde verwerkingen. Neem contact met ons op om te bepalen hoe u het best aan uw verzoek kunt voldoen. Sommige behandelingen zijn geautomatiseerd om u beter te kunnen dienen.

Recht om een klacht neer te leggen

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel. +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.

Wees voor de uitoefening van deze verschillende rechten nauwkeurig in het verzoek dat u formuleert en toon uw identiteit aan.

Hebt u vragen of opmerkingen over de verwerking van uw gegevens? U kunt contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke van ons bedrijf zoals vermeld onder punt III.


VIII. Beveiliging van uw gegevens

We zorgen voor de bescherming en de beveiliging van de gegevens over u die u ons meedeelt. We streven ernaar hun vertrouwelijkheid te waarborgen en te voorkomen dat ze worden vervormd, beschadigd, vernietigd of bekendgemaakt aan niet-geautoriseerde derden.

Daartoe hebben we fysieke, elektronische en organisatorische beschermingsmaatregelen genomen om verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang of verspreiding, wijziging of mogelijke vernietiging van gegevens te voorkomen.

Alle gegevens zijn vertrouwelijk. We hebben de toegang ertoe beperkt tot onze medewerkers die er toegang moeten toe hebben in het kader van de uitoefening van hun werk. Deze laatste moeten zich houden aan een vertrouwelijkheidsverplichting en worden blootgesteld aan disciplinaire sancties als ze dat niet doen.

Copyright 2019 Autocars Gilles – Website by Tactik Agency